„Centralny Okręg Przemysłowy – osiem dekad zmian”

80-rocznica powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego

Centralny Okręg Przemysłowy – osiem dekad zmian”

Regulamin konkursu na reportaż

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli, zwana dalej Organizatorem.

2. Cele konkursu:

– ukazanie życia społeczności miast COP-owskich w świetle tradycji technicznych i poczucia przynależności do regionu;

– wpływ dorobku COP-u na kształtowanie tożsamości kolejnych pokoleń;

– losy zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego po transformacji ustrojowej i ich wpływ na mieszkańców;

– kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej;

– nawiązanie do polskich tradycji reporterskich, sylwetki Melchiora Wańkowicza, ojca polskiego reportażu, autora „Sztafety” książki o wielkich inwestycjach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do mieszkańców miast dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego powyżej 16 roku życia, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.

2. W konkursie nie mogą brać osoby zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

ZASADY KONKURSU

1. Uczestnicy konkursu przygotowują tekst związany tematycznie z konkursem, spełniający wymogi reportażu jako gatunku.

2. Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.

3. Każda praca powinna być podpisana pseudonimem, dane osobowe (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym, telefon, e-mail) powinny zostać umieszczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym pseudonimem co praca.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych reportaży bądź fragmentów na swoich stronach internetowych, w lokalnej prasie, portalach internetowych.

5. Z chwilą przekazania nagród na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do nagrodzonych i wyróżnionych reportaży, w tym również majątkowe prawa autorskie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

Zwycięzcy Konkursu upoważniają Organizatora do wykonywania przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

6. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZYWANIA PRAC

1. Ostateczna data przekazania reportażu Organizatorowi to 15 września 2017 r.

W przypadku prac dostarczonych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.

2. Reportaż musi być dostarczony w formie wydruku komputerowego i równolegle na nośniku CD (format PDF). Wielkość pracy powinna wynosić 4-5 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie).

3. Prace należy złożyć osobiście lub przesyłać pocztą do siedziby Organizatora pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza

ul. ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

z dopiskiem „Konkurs na reportaż”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Ocena nadesłanych prac należy do jury, w skład którego wejdą osoby wybrane przez Organizatora.

2. Na ocenę „Reportażu” składać się będą: prawidłowość zachowania środka literackiego jakim jest reportaż, wyraz literacki, przemyślenia autora, przekaz literacki, uzasadnienia, stylistyka.

3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

4. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

– nagroda główna w wysokości 3 tysięcy złotych

– II nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych

– III nagroda – 1 tysiąc złotych.

Przyznane zostaną również wyróżnienia (nagrody książkowe).

5. Od przyznanych nagród pieniężnych Organizator naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca października 2017 r. w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Organizatora. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości wyłącznie osoby biorącej w nim udział.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu oraz do innego podziału nagród i do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.stalowawola.pl

5. Niniejszy regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.stalowawola.pl

6. Organizator jest administratorem danych osobowych zbieranych podczas trwania Konkursu. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.