Konkurs “Wyjątkowa książka z biblioteki”

Kustosz Filii Bibliotecznej w Nowosielcu zaprasza z okazji „Tygodnia Bibliotek”- programu promocji czytelnictwa i bibliotek od 9-16 maja 2016 r. na spotkania i konkurs pt. „Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym”.

Organizowane działania mają na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek  w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tych dniach każdy kto skorzysta z oferty biblioteki otrzyma zakładkę do książki.

REGULAMIN KONKURSU

Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym”

I. ORGANIZATOR: MBP w Nisku – Filia Biblioteczna w Nowosielcu

II. CELE KONKURSU:

  1. Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży
  2. Zainteresowanie literaturą piękną.
  3. Rozwijanie sztuki pisania tekstów i utrwalenie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi.
  4. Promocja młodych twórców.
  5. Propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Nowosielca, Kończyc i promocja biblioteki.
 1. UCZESTNICY:
  Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat.
 2. TEMATYKA:
  Wyjątkowa książka z biblioteki, którą polecam najbliższym”- Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie listu do znajomego lub wykonanie pracy plastycznej dotyczącej ulubionej książki znajdującej się w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu i podzielenie się w liście swoją refleksją z przeczytanej lektury oraz zachęcenie bliskiej osoby do sięgnięcia po nią.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Czytelnik powinien
  samodzielnie stworzyć (napisać lub wykonać) pracę na powyższy temat.
  2. Praca musi mieć postać listu
  napisanego ręcznie lub rysunku o dowolnym formacie. Tekst powinien zawierać od 10 do 30 zdań.
  3. Technika wykonania prac – dowolna.
  4. Biblioteka zgłasza najlepsze prace po przeprowadzeniu wewnętrznego konkursu i wytypowaniu uczestników.
  5. Każdą pracę należy opisać czytelnie wg wzoru:
  – imię i nazwisko czytelnika,
  – adres, numer telefonu kontaktowego.
  6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
  7. Jury powołane przez organizatora oceni prace wg następujących kryteriów:
  – wg wieku –I kategoria dzieci, II kategoria – młodzież
  – poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
  – wartość artystyczna (czystość, czytelność, estetyka).
  8. Laureaci konkursu – I, II, III miejsce i wyróżnień – zostaną nagrodzeni książkami i dyplomami.
  9. Prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie w bibliotece.
 4. TERMINARZ KONKURSU:
  Prace konkursowe należy składać do dnia 23.05.2016 r. tj. poniedziałek w Filii Bibliotecznej w Nowosielcu
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 czerwca 2016 r.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w przebiegu konkursu. Dodatkowych informacji              o konkursie zainteresowanym czytelnikom udziela osobiście Kustosz – Filii Bibliotecznej w Nowosielcu  lub telefonicznie pod nr 15/8702361